Wycena nieruchomości i firm

Zgodnie z polskim prawem tylko osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości. Opinię o wartości nieruchomości sporządza się w formie operatu szacunkowego. Opracowania w ADAMICZKA CONSULTING wykonywane są wyłącznie przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe.

W zespole ADAMICZKA CONSULTING znajdują się osoby posiadające polskie uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego, ale również uprawnienia wyceny Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) uznane w Wielkiej Brytanii oraz posiadające tytuł „Uznany Rzeczoznawca Majątkowy” („Recognised European Valuer”) nadawany przez europejską grupę TEGoVA.

Wykonujemy opracowania w oparciu o polskie standardy wyceny – PKZW wydane przez PFSRM, jak również w oparciu o Standardy Międzynarodowe (IVSC) i Standardy Europejskie (EVS). Nowe standardy EVS – wydanie z 2009 r. – można pobrać bezpłatnie ze strony www.tegova.org lub zamówić w wersji papierowej.

W ramach szeroko rozumianego rynku nieruchomości sporządzamy opracowania dotyczące różnych rodzajów nieruchomości, jak i różnych celów wyceny:

Rodzaje nieruchomości stanowiących przedmiot wyceny:

 • ZABUDOWANE i NIEZABUDOWANE,
 • o różnym przeznaczeniu: mieszkalnym, komercyjnym (BIUROWCE, MAGAZYNY, CENTRA LOGISTYCZNE, itp),
 • rolne i leśne,
 • nieruchomości specjalistyczne (STACJE PALIW, HOTELE, SZPITALE, itp)

Cele, dla których określamy wartość nieruchomości to w szczególności:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych,
 • zamiany, sprzedaży czy negocjacji,
 • wniesienia aportu,
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste,
 • przekształceń,
 • księgowych,
 • naliczania opłat i ustalania odszkodowań w związku ze zmianą planu zagospodarowania,
 • naliczenia opłat cywilno – prawnych,
 • określenia podatków od spadków i darowizn,

Opracowania ADAMICZKA CONSULTING sporządzane są dla różnych instytucji, m.in. dla banków, sądów, urzędów skarbowych, urzędów miasta i gminy, dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
Oprócz standardowych opracowań sporządzamy również ekspertyzy bankowo – hipotecznej wartości nieruchomości, opinie o wartości nieruchomości na potrzeby indywidualne inwestora, wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek gospodarczych w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Opracowania ADAMICZKA CONSULTING standardowo wykonywane są w języku polskim. Na życzenie klienta mogą być sporządzone w j.angielskim lub przetłumaczone na dowolny język. Opracowania zgodne są zarówno z polskimi jak i standardami międzynarodowymi (IVSC, TEGoVA, RICS).

 

Wykonujemy równieżWYCENY PRZEDSIEBIORSTW i wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach szeroko rozumianej wyceny przedsiębiorstw sporządzamy opracowania dotyczące:

 • wyceny znaków towarowych,
 • wyceny przedsiębiorstw i wszystkich składników jego mienia,
 • wyceny wartości niematerialnych i prawnych.

ADAMICZKA CONSULTING przygotowuje wyceny dla klientów, którzy:

 • przygotowują się do sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części,
 • wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w postaci aportu do innej spółki,
 • sprzedaży udziałów czy akcji spółki,
 • likwidacji spółki.

ADAMICZKA CONSULTING sporządza również:

 • business plany,
 • analizy finansowe przedsiębiorstw,
 • określanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania nieodpłatnie lub w formie niepieniężnej,
 • aktualizacje wyceny środków trwałych wynikającej z ich trwałej utraty wartości, gdy nie można ustalić ich ceny sprzedaży netto,
 • określanie wartości nieruchomości jako środków trwałych w budowie, w tym wycenę niedokończonych prac budowlanych oraz przeprowadzanie inwentaryzacji i obmiaru wykonanych robót,
 • określanie kosztu wytworzenia części składowych nieruchomości jako środka trwałego w przypadku, gdy nie można go ustalić w oparciu o koszt historyczny lub cenę sprzedaży netto,
 • okresowe określanie wartości nieruchomości inwestycyjnych stanowiących lokatę kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości stanowiących lokatę zakładów ubezpieczeń na życie lub innych podmiotów działających w podobnym sektorze,
 • określenie wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki, przejętej przy połączeniu spółek metodą nabycia.

Opracowania ADAMICZKA CONSULTING standardowo wykonywane są w języku polskim. Na życzenie klienta mogą być sporządzone w j.angielskim lub przetłumaczone na dowolny język. Opracowania zgodne są zarówno ze polskimi jak i standardami międzynarodowymi (IVSC, TEGoVA, RICS).