Niezabudowana działka Kicin_1 Niezabudowana działka Kicin_2 Niezabudowana działka Kicin_3 Niezabudowana działka Kicin_4 Niezabudowana działka Kicin_5 Niezabudowana działka Kicin_6 Niezabudowana działka Kicin_7

Niezabudowana działka (Kicin, gm. Czerwonak) – tereny zab. jednorodzinnej

1. Dane ewidencyjne

  1. Gmina Czerwonak, obręb Kicin
  2. Działka nr 104/19
  3. Powierzchnia – 2 044 m²
  4. Uzbrojenie: prąd, woda- doprowadzone do granicy działki; gaz oraz kanalizacja-brak

2. Lokalizacja

  1. Położenie nieruchomości – województwo wielkopolskie, gmina Czerwonak, obręb Kicin
  2. Zlokalizowana jest na północny-zachód od Poznania, w odległości około 10 km. Doskonały dojazd do centrum Poznania.
  3. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się inne nieruchomości gruntowe do zainwestowania oraz budynki mieszkalne jednorodzinne nowe lub w trakcie realizacji.

3. Obsługa komunikacyjna

  1. Dojazd drogą gruntową utwardzaną
  2. Działka ogrodzona z wydzieloną bramą wjazdową

4. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

MM– tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rezydencjalnym

Ustalenia z planu:
– wskazane jest łączenie działek dla uzyskania jak największej ich powierzchni,
– dopuszcza się przesunięcie linii wewnętrznego podziału o max 10% szerokości działki,
– wprowadza się zakaz dalszych podziałów na działki budowlane,
– obowiązuje charakter budynków: parterowe, z dachami stromymi krytymi dachówką, o powierzchni zabudowy nie przekraczającej 20% powierzchni działki,
– wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów gospodarczych i wolnostojących garaŜy,
– obowiązuje zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej ( w tym ogrodnictw).

W zakresie infrastruktury technicznej ustala się:
– odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych na ścieki lub mini oczyszczalni ścieków, docelowo do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, poprzez przepompownie ścieków na terenach NO,
– zaopatrzenie w gaz- z istniejącej sieci gazowej,
– zaopatrzenie w ciepło- wyłącznie z zastosowaniem gazu lub energii elektrycznej, cieplika lub innych źródeł proekologicznych.

– odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych na ścieki lub mini oczyszczalni ścieków, docelowo do Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach, poprzez przepompownie ścieków na terenach NO,